Välkommen till Trummenäs vägars samfällighetsförening

Samfälligheten omfattar enskilda vägar på Trummenäset, Ramdala, Karlskrona kommun

bl a ingår områdena Gängletorp, Stensnäset, Högamo och Udden. Föreningen svarar för sommar- och vinterväghållning, vägmärken, dräneringar, vägbeläggningar mm. Verksamheten finansieras genom kommun- och statsbidrag samt avgifter från medlemmarna.

Medlemmar, fn ca 580, är boende och föreningar längs vägarna. Utdebiteringen baseras på antal andelar, vilka bestämts av Lantmäteriet. Större antal andelar har golfklubben, campingen och båtklubben, medan fastboende har 1 andel, sommarboende har 0,5 andel.

Fn, 2022/23, är årsavgiften 600 kr/andel.


Samfällighetsföreningen har en målsättning om att samtliga vägar inom området skall vara intagna.


Vägbelysningen inom delar av området administreras av Torstäva vägbelysning ekonomisk förening med ca 200 medlemmar. Årsavgiften är fn 500 kr.

Tf ordförande är Jan-Erik Andersson, Mobil 0730558725

Övriga i styrelsen är sekr Ann-Christin Karlsson, kassör Håkan Axelsson, suppl Claes-Åke Alfzon, suppl Niclas Brunsberg


Tidigare förslag om samgående mellan väg- och belysningsföreningarna är ej längre aktuellt

OBS

Länk till Lantmäteriets anläggningsförrättning med bl a andelstal finns under NYHETER i sidomenyn. Detta enl beslut  vid informationsmötet 8/11-16 på Golfrestaurangen.  

Mötet var välbesökt, 52 st var anmälda, men det kom 152 st.

Nedan publicerade uppdateringar flyttas efterhand över och arkiveras i sidomenyerna. Länkade dokument i sidomenyerna markeras med

rödbrun text och öppnas genom att klicka på texten.

Senaste uppdateringar per 7/11-22

(Klicka på de färgade länkarna här nedan)


Tidigare hastighetsmätningar återfinns i sidomenyn        "Nyheter o hastighetsmätningar"